Juventude Mak Nain ba Paz, Jonato: Tenke Respeita Kultura, Relijiaun No Partidu Sira