DPCW тунхаглалыг дэмжиж гарын үсгээ зурна уу

DPCW ТУНХАГЛАЛЫГ ДЭМЖИХ ГАРЫН ҮСГИЙН АЯН

Дайныг зогсоож, Энх тайвныг тогтоох тунхаглал (DPCW)-ыг дэмжиж гарын үсгээ зурна уу

176

улсаас

741,655

хүн гарын үсэг зурсан (цахимаар/биечлэн)

Таны гарын үсэг их үр нөлөөтэй

Дайныг зогсоож, Энх тайвныг тогтоох тунхаглал (DPCW)-ыг дэмжин гарын үсэг зуран, ард түмний хүч нөлөөг харуулцгаая. 10 бүлэг, 38 зүйл бүхий DPCW тунхаглалд дараах заалтуудыг тусгасан болно.

1. Зөрчилдөөнөөс урьдчилан сэргийлэх
2. Олон улсын шүүхийн байгууллагуудаар маргаант асуудлаа шийдвэрлүүлэх
3. Тогтвортой энх тайвныг баттай бий болгох

HWPL байгууллагын гол зорилго бол DPCW тунхаглалыг НҮБ-аар дамжуулан олон улсын хууль болгон батлуулах явдал юм. Тиймээс DPCW тунхаглал бүх улс оронд хууль болон хэрэгжих үед энэ дэлхийд дахин дайн гарахгүй бөгөөд зөрчилдөөнтэй бүс нутгуудад болон цус урсгасан бүх газарт амар тайван тогтох болно.

HWPL байгууллага нь DPCW тунхаглалыг эрх зүйн хүрээнд бүрэн даган мөрдөгдөх олон улсын хууль болгон батлах зорилготой билээ. Таны дэмжлэг чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. DPCW тунхаглалыг дэмжиж гарын үсгээ зурна уу!

DPCW ТУНХАГЛАЛЫНН ТУХАЙ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
  • Таны гарын үсэг Дайныг зогсоож, Энх тайвныг тогтоох тунхаглал (DPCW)-ыг дэмжиж байгаа гэдгийг илэрхийлэх болно.
  • Таны гарын үсгийг дэлхийн улс орнуудын төр, засгийн тэргүүнүүдэд DPCW тунхаглалыг дэмжиж байгаа гэдгийг харуулахаас өөр зорилгоор ашиглахгүй болно.

DPCW ТУНХАГЛАЛЫГ ДЭМЖИЖ ГАРЫН ҮСГЭЭ ЗУРААРАЙ