ЭНХ ТАЙВНЫ ЗАХИДАЛ

Энх тайвны шийдлийг тунхаглах нэг дуу хоолой

HWPL байгууллагын “Энх тайвны захидал” бичих аян бол Энх тайвныг хуульчлах (LP) төслийн нэг хэсэг бөгөөд “Дайныг зогсоож, Энх тайвныг тогтоох тунхаглал” (DPCW)-ыг дэмжиж, сурталчлах үйл ажиллагаа юм.

ЭНХ ТАЙВНЫ ЗАХИДАЛ

Энх тайвны шийдлийг тунхаглах нэг дуу хоолой

HWPL байгууллагын “Энх тайвны захидал” бичих аян бол Энх тайвныг хуульчлах (LP) төслийн нэг хэсэг бөгөөд “Дайныг зогсоож, Энх тайвныг тогтоох тунхаглал” (DPCW)-ыг дэмжиж, сурталчлах үйл ажиллагаа юм.

01

Энх тайвны төлөө дэлхий дахины залуучууд үзэг цаас нийлүүлж байна

Дэлхийн өнцөг булан бүрд байгаа залуучууд болон ард иргэд улс орон бүрийнхээ удирдагчдад Дайныг зогсоож, Энх тайвныг тогтоох тунхаглал (DPCW)-ыг хэрэгжүүлж, заавал мөрдөх олон улсын хууль болгон батлуулахад дэмжлэг авахын тулд DPCW тунхаглалыг танилцуулж, өөрсдийн гараар бичсэн энх тайвны захидлаар дамжуулан уриалж байна. Ийнхүү гараар бичсэн захидал илгээх нь энх тайвныг сурталчлах сайн дурын арга бөгөөд иргэн бүрийн чөлөөтэй оролцох боломжтой аян юм.

DPCW тунхаглалын тухай

03

Амар тайван нийгмийг цогцлоох харилцаа холбоо ба хамтын ажиллагаа

Энх тайвны захидал бичих аян нь иргэдийн дунд энх тайвны тухай ойлголтыг төлөвшүүлэхийн зэрэгцээ энхийг сахиулах үйл явцад иргэний нийгмийн оролцоо чухал үүрэг гүйцэтгэдэг болохыг харуулах зорилготой юм. Энэхүү аян нь энх тайвныг дотооддоо болон олон улсын хэмжээнд бататган хамгаалах эрх зүйн арга замыг улс бүр дэмжиж, хэрэгжүүлэхийг шаарддаг. Ийнхүү иргэний нийгэм ба төр засгийн хоорондох байнгын харилцаа холбоо, хамтын ажиллагаанд тулгуурлан энх тайвны тухай олон улсын хуулийг батлах сурталчилгааны үйл ажиллагаа явагдаж байна.

02

Олон улсын байгууллагуудын идэвхтэй дэмжлэг

Одоогоор төр засгийн удирдагчид, олон улсын байгууллагын тэргүүд, иргэний нийгмийн манлайлагчид гараар бичсэн энх тайвны захидлуудыг дэлхийн өнцөг булан бүрээс хүлээн авч, хариу бичиж, дэмжлэг үзүүлж байна. DPCW тунхаглалыг Төв Америкийн Парламент (PARLACEN), Пан-Африкийн Парламент (PAP), Хар тэнгис-Балтийн судалгаа, зөвшилцлийн олон улсын төв (BBS төв) зэрэг олон улсын байгууллагууд дэмжин ажиллаж байна. Иргэдийн илгээсэн энх тайвны захидлуудаар дамжуулан амар амгаланг уриалж буй ард түмний дуу хоолойд удирдагчид чих тавьж байна.

01

Энх тайвны төлөө дэлхий дахины залуучууд үзэг цаас нийлүүлж байна

Дэлхийн өнцөг булан бүрд байгаа залуучууд болон ард иргэд улс орон бүрийнхээ удирдагчдад Дайныг зогсоож, Энх тайвныг тогтоох тунхаглал (DPCW)-ыг хэрэгжүүлж, заавал мөрдөх олон улсын хууль болгон батлуулахад дэмжлэг авахын тулд DPCW тунхаглалыг танилцуулж, өөрсдийн гараар бичсэн энх тайвны захидлаар дамжуулан уриалж байна. Ийнхүү гараар бичсэн захидал илгээх нь энх тайвныг сурталчлах сайн дурын арга бөгөөд иргэн бүрийн чөлөөтэй оролцох боломжтой аян юм.

DPCW тунхаглалын тухай

02

Олон улсын байгууллагуудын идэвхтэй дэмжлэг

Одоогоор төр засгийн удирдагчид, олон улсын байгууллагын тэргүүд, иргэний нийгмийн манлайлагчид гараар бичсэн энх тайвны захидлуудыг дэлхийн өнцөг булан бүрээс хүлээн авч, хариу бичиж, дэмжлэг үзүүлж байна. DPCW тунхаглалыг Төв Америкийн Парламент (PARLACEN), Пан-Африкийн Парламент (PAP), Хар тэнгис-Балтийн судалгаа, зөвшилцлийн олон улсын төв (BBS төв) зэрэг олон улсын байгууллагууд дэмжин ажиллаж байна. Иргэдийн илгээсэн энх тайвны захидлуудаар дамжуулан амар амгаланг уриалж буй ард түмний дуу хоолойд удирдагчид чих тавьж байна.

03

Амар тайван нийгмийг цогцлоох харилцаа холбоо ба хамтын ажиллагаа

Энх тайвны захидал бичих аян нь иргэдийн дунд энх тайвны тухай ойлголтыг төлөвшүүлэхийн зэрэгцээ энхийг сахиулах үйл явцад иргэний нийгмийн оролцоо чухал үүрэг гүйцэтгэдэг болохыг харуулах зорилготой юм. Энэхүү аян нь энх тайвныг дотооддоо болон олон улсын хэмжээнд бататган хамгаалах эрх зүйн арга замыг улс бүр дэмжиж, хэрэгжүүлэхийг шаарддаг. Ийнхүү иргэний нийгэм ба төр засгийн хоорондох байнгын харилцаа холбоо, хамтын ажиллагаанд тулгуурлан энх тайвны тухай олон улсын хуулийг батлах сурталчилгааны үйл ажиллагаа явагдаж байна.

01

Энх тайвны төлөө дэлхий дахины залуучууд үзэг цаас нийлүүлж байна

Дэлхийн өнцөг булан бүрд байгаа залуучууд болон ард иргэд улс орон бүрийнхээ удирдагчдад Дайныг зогсоож, Энх тайвныг тогтоох тунхаглал (DPCW)-ыг хэрэгжүүлж, заавал мөрдөх олон улсын хууль болгон батлуулахад дэмжлэг авахын тулд DPCW тунхаглалыг танилцуулж, өөрсдийн гараар бичсэн энх тайвны захидлаар дамжуулан уриалж байна. Ийнхүү гараар бичсэн захидал илгээх нь энх тайвныг сурталчлах сайн дурын арга бөгөөд иргэн бүрийн чөлөөтэй оролцох боломжтой аян юм.

DPCW тунхаглалын тухай

02

Олон улсын байгууллагуудын идэвхтэй дэмжлэг

Одоогоор төр засгийн удирдагчид, олон улсын байгууллагын тэргүүд, иргэний нийгмийн манлайлагчид гараар бичсэн энх тайвны захидлуудыг дэлхийн өнцөг булан бүрээс хүлээн авч, хариу бичиж, дэмжлэг үзүүлж байна. DPCW тунхаглалыг Төв Америкийн Парламент (PARLACEN), Пан-Африкийн Парламент (PAP), Хар тэнгис-Балтийн судалгаа, зөвшилцлийн олон улсын төв (BBS төв) зэрэг олон улсын байгууллагууд дэмжин ажиллаж байна. Иргэдийн илгээсэн энх тайвны захидлуудаар дамжуулан амар амгаланг уриалж буй ард түмний дуу хоолойд удирдагчид чих тавьж байна.

03

Амар тайван нийгмийг цогцлоох харилцаа холбоо ба хамтын ажиллагаа

Энх тайвны захидал бичих аян нь иргэдийн дунд энх тайвны тухай ойлголтыг төлөвшүүлэхийн зэрэгцээ энхийг сахиулах үйл явцад иргэний нийгмийн оролцоо чухал үүрэг гүйцэтгэдэг болохыг харуулах зорилготой юм. Энэхүү аян нь энх тайвныг дотооддоо болон олон улсын хэмжээнд бататган хамгаалах эрх зүйн арга замыг улс бүр дэмжиж, хэрэгжүүлэхийг шаарддаг. Ийнхүү иргэний нийгэм ба төр засгийн хоорондох байнгын харилцаа холбоо, хамтын ажиллагаанд тулгуурлан энх тайвны тухай олон улсын хуулийг батлах сурталчилгааны үйл ажиллагаа явагдаж байна.

Энх тайвны шийдлийг тунхаглах нэгдсэн дуу хоолойд

та мөн нэгдэнэ үү

Энх тайвны захидал бичих аянд оролцоно уу

АМАР ТАЙВНЫ ХАРИУГ ТУНХАГЛАХ НЭГДСЭН ДУУ ХООЛОЙД ТА

БҮХЭН ДУУ ХООЛОЙГОО НЭГТГЭНЭ ҮҮ

ЭНХ ТАЙВНЫ ЗАХИДЛЫН АЯНД ОРОЛЦОХ